اهداف کلان و استراتژی ها

  • طراحی، تکمیل و ارائه شبکه بهینه توزیع کشوری مبتنی بر خدمات منحصر به فرد، تصحیح و توسعه جغرافیای توزیع از نقاط کم بازده به نقاط پر بازده بر اساس نیازهای گروه هدف.
  • فعالیت در جهت بازاریابی حوزه های جدید کاری و عدم قناعت به وضعیت جاری.
  • توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی جهت ارائه خدمات بهینه و به موقع به مشتریان و کارفرمایان محترم در سراسر کشور.
  • تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان و کارفرمایان و جذب مشتریان جدید.
  • ایجاد تفکر خلاقانه توسعه بازارهای نقطه صفر مرزی و برون مرزی در راستای توسعه صادرات ملی.