ظروف ذخیره سازی

  • مخازن گاز بالك با ظرفيت هاي مختلف با توجه به نياز مشتريان از 125 تا 3000 گالن.
  • سيلندر گاز با ظرفيت هاي مختلف.
  • اجاق پيك نيك و روشنايي با سيلندر 2 كيلوگرمي