کالاهای مصرفی

کالاهای مورد مصرف در صنعت گاز

  • شير فلكه ها، شيرهاي اطمينان و جريان اضافي و غيره.
  • انواع رگلاتورها در ظرفيتها و كاربردهاي مختلف.
  • انواع پمپها و كمپرسورها در ظرفيتهاي مختلف.
  • انواع تبخير كننده ها و مخلوط كننده هاي هوا-گاز.
  • ساخت انواع تجهيزات و ادوات خاص مطابق سفارش
  • انواع شيلنگ ها