گاز مایع سیلندری

گاز مایع سیلندری عمدتاً به صورت جارویی و مراجعه عوامل توزیع و متصدیان و نمایندگان به محل مصرف مشتری صورت می­گیرد .

 • بر اساس درخواست و سفارش مشتری صورت میگیرد .
 • گاز مایع سیلندری در ظروف 2 ، 11 و 50 کیلویی توزیع میگردد .
 • پر کردن ظروف گاز مایع در 7 تاسیسات اصلی و 30 تاسیسات اقماری صورت میگیرد .

سیلندر 2 کیلویی

 • وزن سیلندر خالی با شیر: 3/270 گرم با دقت 100 گرم
 • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 3/140 گرم با دقت 100 گرم
 • حجم آبی: 4/625 گرم با دقت 100 گرم

سیلندر 11 کیلویی

 • وزن سیلندر خالی با شیر: 13/5 گرم با دقت 200 گرم
 • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 13/4 گرم با دقت 200 گرم
 • حجم آبی: 26 گرم با دقت 200 گرم

سیلندر 33 کیلویی

 • وزن سیلندر خالی با شیر: 33/800 گرم با دقت 200 گرم
 • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 33/200 گرم با دقت 200 گرم
 • حجم آبی: 78/100 گرم با دقت 200 گرم

سیلندر 45 کیلویی

 • وزن سیلندر خالی با شیر: 43/100 گرم با دقت 200 گرم
 • وزن سیلندر خالی بدون شیر: 42/900 گرم با دقت 200 گرم
 • حجم آبی: 108/2 گرم با دقت 200 گرم