ماموریت و چشم انداز

خلاقیت و تمایز در ارائه خدمات به مشتریان و پیشگامی در آینده نگری، کسب سهم دوم از بازار گاز مایع کشور و حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی و ایجاد مجموعه ای از شرکتهای فعال در حوزه انرژی در سایه مدیریت علمی و تلاش های بی وقفه کارکنان.

رهبری و توسعه یک سازمان خلاق، پویا و توانمند در راستای مشتری مداری و بکارگیری موثر سرمایه های مادی و معنوی برای ایجاد اعتماد و آرامش پایدار و نزد مشتریان و کارفرمایان و ارتقا بهره وری نمایندگان و تأسیسات های ملکی با ارائه راه حل ها و خدمات متمایز مبتنی بر فناوری و دانش روز مدیریتی در چارچوب اصول حرفه ای.